Tagged: வழிகாட்டி

0

ஹஜ்ஜின் போது மினாவில் தங்களது இருப்பிடம் தெரியாமல் வழி தவறும் ஹாஜிகளுக்கு ஒவ்வொரு வருடமும் IFF (இந்தியா பெடர்னிட்டிஃபாரம்) தொண்டர்கள் வழிகாட்டியாக…More