சரிவுக்குள்ளாகும் இஸ்ரேலின் ஆயுத விற்பனை

– அகமது சலீம் இஸ்ரேலிய நாட்டில் முக்கிய விவாதமாக மாறியிருப்பது அதனுடைய ஆயுதப் விற்பனையாகும். கடந்த மாதம் இஸ்ரேலின் நான்கு ஆயுத நிறுவனங்கள்…