பருவ நிலை மாற்றம் – பாரிஸ் உடன்படிக்கை பலன் தருமா?

பாரிஸில் நடைபெற்ற உலக பருவ நிலை மாற்ற உச்சிமாநாடு பூமி வெப்படைவதையும், பருவநிலை மாற்றத்தையும் கட்டுப்படுத்துவதற்கான உடன்படிக்கைக்கு அங்கீகாரம் அளித்துள்ளது. மிக…

சரிவுக்குள்ளாகும் இஸ்ரேலின் ஆயுத விற்பனை

– அகமது சலீம் இஸ்ரேலிய நாட்டில் முக்கிய விவாதமாக மாறியிருப்பது அதனுடைய ஆயுதப் விற்பனையாகும். கடந்த மாதம் இஸ்ரேலின் நான்கு ஆயுத நிறுவனங்கள்…